Privacy

Als eigenaar en behandelend therapeut van LEVEN VANUIT JE KERN Praktijk voor Coaching en Therapie (LVJK) neem ik uw privacy zeer serieus en ik zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt het door mij gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven. Ik raad u aan dit document zorgvuldig door te lezen. Wanneer u vragen heeft over dit privacybeleid kunt u contact opnemen via het contactformulier.
 

Verwerken van persoonsgegevens

LVJK kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u gebruik maakt van de diensten van LVJK en/of als u door middel van het contactformulier op de website uw gegevens aan LVJK verstrekt. Afhankelijk van de diensten die u bij LVJK afneemt, kan LVJK de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bv door het invullen van het intakeformulier.
   

  Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

  LVJK verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

 • U bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • LVJK verwerkt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd, tenzij LVJK hiervoor van u toestemming heeft gekregen.
 • Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:
   
  Dossierplicht
  Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
   
  Bewaartermijn
  De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.
   
  Beroepsgeheim
  Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.
   

  Gebruik door derden

  LVJK verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. LVJK neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed worden beveiligd, en sluit verwerkersovereenkomsten af met alle verwerkers zoals bijvoorbeeld de emailprovider. Verder zal LVJK de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

  Beveiliging

  LVJK gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt dan ook passende maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking.

  Uw rechten

  U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen. Als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering wilt indienen, neem dan contact op via het contactformulier. U heeft het recht om ons bepaalde gegevensverwerking te ontzeggen. Dit kan echter gevolgen hebben voor mijn dienstverlening aan u. Ten slotte heeft u het recht op dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw gegevens aan u over te dragen in een veelgebruikt formaat.